Phòng Kế hoạch - Tài chính

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

--------oo00oo-------- 

1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch,  kinh phí giáo dục, quản lý tài chính, kế toán, tài sản công, các dự án đầu tư và mua sắm trang thiết bị trong ngành giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Giúp Giám đốc dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của các ngành học, bậc học trên địa bàn tỉnh;

2.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của toàn ngành;

2.3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của nhà nước;

2.4. Tham mưu với Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở về nghiệp vụ quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.5. Chủ trì, phối hợp xây dựng dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu cho Giám đốc Sở chủ trì và phối hợp với lãnh đạo các ngành liên quan thống nhất việc lập, phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo dục, Chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm, các Chương trình, Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

2.6. Thực hiện việc cấp phát, quyết toán kinh phí theo phân cấp quản lý kịp thời, đầy đủ, đúng quy định về quản lý tài chính để đảm bảo hoạt động của ngành;

2.7. Theo dõi, quản lý tài sản, cơ sở vật chất - kỹ thuật toàn ngành theo phân cấp quản lý. Tham mưu với Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản, tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất trường học;

2.8. Giúp Giám đốc Sở triển khai, thực hiện các dự án công trình đầu tư xây dựng và mua sắm trang, thiết bị trong ngành giáo dục và đào tạo theo qui định được cấp thẩm quyền giao;

2.9. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc khen thưởng, kỷ luật, điều động, chuyển đổi vị trí công tác người phụ trách kế toán trong các đơn vị trực thuộc Sở;

2.10. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính của các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

2.11. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp về việc thực hiện quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; thẩm định và trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở;

2.12. Làm đầu mối các nội dung hoạt động sau đây:

a) Quản lý tài sản công toàn ngành (kể cả thư viện, thiết bị, đồ chơi trẻ em);

b) Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành giáo dục và đào tạo.

VĂN BẢN MỚI
146/KH-SGDĐT
20/10/2016

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020 của ngành giáo dục và đào tạo

143/KH-SGDĐT
18/10/2016

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

2012/SGDĐT-CTTT
18/10/2016

Về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn thanh niên các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X

138 /KH-SGDĐT
10/10/2016

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm năm học 2016-2017

41/HD-SGDĐT
06/10/2016

Hướng dẫn Thực hiện đổi mới hình thức tổ chức Lễ Tri ân và Trưởng thành, Lễ Ra trường

40/HD-SGDĐT
04/10/2016

Hướng dẫn "Hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang". Năm học 2016 – 2017

39 /HD-SGDĐT
03/10/2016

Hướng dẫn tổ chức Hội thi sáng tạo - tự làm thiết bị dạy học và thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016 - 2017

1837/SGDĐT-CNTT&QLTVTB
30/09/2016

Hướng dẫn bổ sung thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017

1348/QĐ-SGDĐT
27/09/2016

Ban hành điều lệ Hội thi Ca Múa Nhạc ngành GDDĐ tỉnh An Giang

101/KH - SGDĐT
05/09/2016

Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non năm học 2016-2017

2963/QĐ-BGDĐT
24/08/2016

Chuyển nhiệm vụ từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

08/2016/TT-BGDĐT
28/03/2016

Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

07/2016/TT-BGDĐT
22/03/2016

Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

140/QĐ-SGDĐT
08/03/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT An Giang (phần 1)

140/QĐ-SGDĐT(2)
08/03/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT An Giang (phần 2)

05/2016/QĐ-UBND
18/01/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Lượt truy cập
Người dùng online:
Khách: 285

Lượt truy cập: