Hôm nay, ngày 27 tháng 09 năm 2016
Quê hương Việt Nam
Đóng

 

 
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 

 
Phòng Tài chính
Đóng


PHÒNG TÀI CHÍNH

--------oo00oo--------


 
1. Chức năng - Nhiệm vụ

Giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, kế toán, đất đai và tài sản công, các dự án đầu tư trong ngành giáo dục và đào tạo theo phân cấp quản lý.

Phòng Tài chính có các nhiệm vụ sau đây:

3.1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của nhà nước;

3.2. Tham mưu với Giám đốc sở chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc sở về nghiệp vụ quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh;

3.3. Chủ trì, phối hợp xây dựng dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu cho Giám đốc Sở chủ trì và phối hợp với lãnh đạo sở Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư thống nhất việc lập, phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo dục, Chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

3.4. Thực hiện việc cấp phát, quyết toán kinh phí theo phân cấp quản lý kịp thời, đầy đủ, đúng quy định về quản lý tài chính để đảm bảo hoạt động của ngành;  

3.5. Theo dõi, quản lý tài sản, cơ sở vật chất - kỹ thuật toàn ngành theo phân cấp quản lý. Tham gia xây dựng kế hoạch trang bị, mua sắm cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cơ sở đề xuất của các Phòng chuyên môn và Phòng Thư viện - Thiết bị và Công nghệ thông tin của Sở;

3.6. Giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính của các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

3.7. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp về việc thực hiện quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; thẩm định và trình Ban Giám đốc sở phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở;

3.8. Là đầu mối giúp Giám đốc quản lý nhà nước về các nguồn tài trợ, hỗ trợ của nước ngoài cho ngành giáo dục và đào tạo và kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia;

3.9. Tham mưu với Giám đốc sở hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản, tu bổ, sửa chũa cơ sở vật chất trường học;

3.10. Tham mưu với Giám đốc sở trong việc thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế, tổ chức đấu thầu về mua sắm tài sản, trang thiết bị, đồ chơi cho ngành giáo dục và đào tạo được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng pháp luật hiện hành;

3.11. Làm đầu mối các nội dung hoạt động sau đây:

- Quản lý tài sản công toàn ngành (kể cả thư viện, thiết bị, đồ chơi trẻ em);

                   - Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành giáo dục và đào tạo;
    
2. Liên hệ
STT Email
Điện thoại Fax
Ghi chú
1  phongkhtc@angiang.edu.vn 0763. 857796    

Thông tin chuyên đề
Đóng

 
 
 
 
Giải toán trên máy tính
 
Tin mới
Đóng
 
Đóng
Lượt truy cập
Đóng
Người dùng online:
Khách: 48

Lượt truy cập:
In Ấn  

Bản quyền 2009 thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Địa chỉ:Số 12 - Lê Triệu Kiết - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3852578 , Fax: 076.3857798
Email: banbientap@angiang.edu.vn