Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Thường xuyên

PHÒNG GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP VÀ KHẢO THÍ - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

--------oo00oo-------- 

1. Chức năng       

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về về lĩnh vực hoạt động giáo dục chuyên nghiệp và khảo thí - kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tham mưu với Giám đốc Sở trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở về giáo dục chuyên nghiệp và khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục theo phân cấp;

2.2. Trực tiếp quản lý các trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc quyền quản lý của Sở;

2.3. Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, công tác tư vấn tuyển sinh;

2.4. Phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo trong tỉnh và các ban, ngành liên quan thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề trong đó có chỉ tiêu cử tuyển hằng năm;

2.5. Giúp Giám đốc Sở thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ theo qui định của pháp luật, của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn;

2.6. Theo dõi, quản lý sinh viên hệ dự bị đại học và cử tuyển;

2.7. Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo có yếu tố nước ngoài, các trung tâm tư vấn du học tự túc;

2.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi cử, công tác phúc tra, phúc khảo các kỳ thi thuộc thẩm quyền của Sở theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ, của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

2.9. Chủ trì giúp Giám đốc Sở triển khai việc kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp;

2.10. Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan để hướng dẫn tổ chức thẩm định và đề nghị Giám đốc công nhận hoặc trình cấp có thẩm quyền công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

2.11. Quản lý, lưu trữ hồ sơ thi cử, kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, thực hiện việc thẩm định cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp, xác nhận  tính hợp pháp văn bằng, chứng chỉ theo quy định hiện hành;

2.12. Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở duyệt kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và các kỳ thi khác đúng quy định hiện hành;

2.13. Phối hợp với các Phòng chuyên môn và các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng ngân hàng đề thi, đề kiểm tra đối với các kỳ thi thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo;

2.14. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo và tổ chức thi cử, tuyển sinh. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và các báo cáo nhanh về thi cử theo quy định;

2.15. Làm đầu mối các nội dung hoạt động sau đây:

a) Quản lý, sử dụng phôi bằng; cấp phát văn bằng, cấp phát lại bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác định tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tổ chức, công dân;

b) Hướng dẫn, quản lý công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phổ thông (kể cả tuyển sinh vào các trường chuyên biệt);

c) Thiết kế các kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý;

d) Thẩm định và đề nghị công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

VĂN BẢN MỚI
2047 /SGDĐT-CTTT
08/11/2018

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019

2029 /SGDĐT-CTTT
05/11/2018

Triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trong cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2018

1926 /SGDĐT-CTTT
23/10/2018

Tổ chức tập thể dục buổi sáng,thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học

35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

Lượt truy cập
Người dùng online:
Khách: 
Thành viên:  0
Tổng cộng:  

Lượt truy cập:
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180