Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Thường xuyên

PHÒNG GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP VÀ KHẢO THÍ - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

--------oo00oo-------- 

1. Chức năng       

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về về lĩnh vực hoạt động giáo dục chuyên nghiệp và khảo thí - kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tham mưu với Giám đốc Sở trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở về giáo dục chuyên nghiệp và khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục theo phân cấp;

2.2. Trực tiếp quản lý các trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc quyền quản lý của Sở;

2.3. Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, công tác tư vấn tuyển sinh;

2.4. Phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo trong tỉnh và các ban, ngành liên quan thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề trong đó có chỉ tiêu cử tuyển hằng năm;

2.5. Giúp Giám đốc Sở thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ theo qui định của pháp luật, của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn;

2.6. Theo dõi, quản lý sinh viên hệ dự bị đại học và cử tuyển;

2.7. Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo có yếu tố nước ngoài, các trung tâm tư vấn du học tự túc;

2.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi cử, công tác phúc tra, phúc khảo các kỳ thi thuộc thẩm quyền của Sở theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ, của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

2.9. Chủ trì giúp Giám đốc Sở triển khai việc kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp;

2.10. Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan để hướng dẫn tổ chức thẩm định và đề nghị Giám đốc công nhận hoặc trình cấp có thẩm quyền công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

2.11. Quản lý, lưu trữ hồ sơ thi cử, kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, thực hiện việc thẩm định cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp, xác nhận  tính hợp pháp văn bằng, chứng chỉ theo quy định hiện hành;

2.12. Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở duyệt kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và các kỳ thi khác đúng quy định hiện hành;

2.13. Phối hợp với các Phòng chuyên môn và các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng ngân hàng đề thi, đề kiểm tra đối với các kỳ thi thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo;

2.14. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo và tổ chức thi cử, tuyển sinh. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và các báo cáo nhanh về thi cử theo quy định;

2.15. Làm đầu mối các nội dung hoạt động sau đây:

a) Quản lý, sử dụng phôi bằng; cấp phát văn bằng, cấp phát lại bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác định tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tổ chức, công dân;

b) Hướng dẫn, quản lý công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phổ thông (kể cả tuyển sinh vào các trường chuyên biệt);

c) Thiết kế các kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý;

d) Thẩm định và đề nghị công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Lượt truy cập
Người dùng online:
Khách: 
Thành viên:  0
Tổng cộng:  

Lượt truy cập:
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180