Phòng Khảo thí Kiểm định


PHÒNG KHẢO THÍ KIỂM ĐỊNH

--------oo00oo--------


 
I. Chức năng - Nhiệm vụ

Giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện các dịch vụ công về khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo phân cấp quản lý.

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có nhiệm vụ:

5.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu với Giám đốc sở trong việc xây dựng và trình các văn bản có liên quan đến lĩnh vực công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho cấp có thẩm quyền;

5.2. Tham mưu cho Ban Giám đốc sở chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông; thi nghề phổ thông; thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, thi học sinh giỏi; và các kỳ thi khác do Giám đốc sở phân công và hướng dẫn; triển khai việc kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; giáo dục chuyên nghiệp;

5.3. Chủ trì giúp Giám đốc sở trong việc tổ chức ra đề thi, xây dựng đáp án, thang điểm chấm; hướng dẫn và chỉ đạo công tác chấm thi được phân cấp quản lý và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở;

5.4. Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan để hướng dẫn tổ chức thẩm định và đề nghị Giám đốc công nhận hoặc trình cấp có thẩm quyền công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

5.5. Quản lý, lưu trữ hồ sơ thi cử, kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, thực hiện việc thẩm định cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp, xác nhận  tính hợp pháp văn bằng, chứng chỉ theo quy định hiện hành;

5.6. Tham mưu cho Ban Giám đốc sở duyệt kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và các kỳ thi khác đúng quy định hiện hành;

5.7. Phối hợp với Thanh tra, các Phòng chức năng có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác thi cử, tuyển sinh theo đúng quy chế, quy định của Nhà nước và của ngành;

5.8. Phối hợp với các Phòng chuyên môn sở và các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng ngân hàng đề thi, đề kiểm tra đối với các kỳ thi thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo;

5.9. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo và tổ chức thi cử, tuyển sinh. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và các báo cáo nhanh về thi cử theo quy định;

5.10. Làm đầu mối các nội dung hoạt động sau đây:

- Quản lý, sử dụng phôi bằng; cấp phát văn bằng, cấp phát lại bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác định tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tổ chức, công dân;

- Hướng dẫn, quản lý công tác tuyển sinh lớp 6, lớp 10 phổ thông (kể cả tuyển sinh vào các trường chuyên biệt);

- Thiết kế các kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý;

               - Thẩm định và đề nghị công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
II. Liên hệ
STT Email
Điện thoại Fax
Ghi chú
1  phongktkd@angiang.edu.vn 0763. 853174    

VĂN BẢN MỚI
146/KH-SGDĐT
20/10/2016

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020 của ngành giáo dục và đào tạo

143/KH-SGDĐT
18/10/2016

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

2012/SGDĐT-CTTT
18/10/2016

Về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn thanh niên các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X

138 /KH-SGDĐT
10/10/2016

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm năm học 2016-2017

41/HD-SGDĐT
06/10/2016

Hướng dẫn Thực hiện đổi mới hình thức tổ chức Lễ Tri ân và Trưởng thành, Lễ Ra trường

40/HD-SGDĐT
04/10/2016

Hướng dẫn "Hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang". Năm học 2016 – 2017

39 /HD-SGDĐT
03/10/2016

Hướng dẫn tổ chức Hội thi sáng tạo - tự làm thiết bị dạy học và thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016 - 2017

1837/SGDĐT-CNTT&QLTVTB
30/09/2016

Hướng dẫn bổ sung thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017

1348/QĐ-SGDĐT
27/09/2016

Ban hành điều lệ Hội thi Ca Múa Nhạc ngành GDDĐ tỉnh An Giang

101/KH - SGDĐT
05/09/2016

Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non năm học 2016-2017

2963/QĐ-BGDĐT
24/08/2016

Chuyển nhiệm vụ từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

08/2016/TT-BGDĐT
28/03/2016

Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

07/2016/TT-BGDĐT
22/03/2016

Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

140/QĐ-SGDĐT
08/03/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT An Giang (phần 1)

140/QĐ-SGDĐT(2)
08/03/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT An Giang (phần 2)

05/2016/QĐ-UBND
18/01/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Lượt truy cập
Người dùng online:
Khách: 505

Lượt truy cập: