Phòng Chính trị, tư tưởng

PHÒNG CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

--------oo00oo-------- 

1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, pháp luật đối với công chức, viên chức và người học trong toàn ngành; công tác học sinh-sinh viên; hoạt động giáo dục thể chất ngoại khoá; công tác y tế trường học; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Nhiệm vụ

2.1. Theo dõi công tác chính trị, tư tưởng, an ninh trật tự trong toàn ngành. Nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường và dư luận xã hội về giáo dục để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục, tuyên truyền;

2.2. Chủ trì về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phổ biến các văn bản pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và người học toàn ngành;

2.3. Thực hiện Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế liên ngành giữa Sở Giáo dục và Đào tạo - Công an tỉnh.

2.4. Hướng dẫn toàn ngành thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ đạo của Tỉnh ủy hàng năm, thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo theo qui định.

2.5. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh, chính trị liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên thuộc chức năng quản lý.

2.6. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác giáo dục ngoại khóa và y tế trường học; hội thao, hội diễn trong học sinh, sinh viên và phối hợp với Thường trực Công đoàn giáo dục tỉnh tổ chức hội thao, hội diễn trong cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo;

2.7. Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các phòng liên quan chỉ đạo các hoạt động Đoàn, Đội, Hội trong nhà trường;

2.8. Chủ trì hướng dẫn và theo dõi hoạt động của các dự án, đề án, chương trình có liên quan đến giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật trong học sinh, giáo dục kỹ năng sống; vệ sinh nước sạch; phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống ma túy tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV-AIDS, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; dân số kế hoạch hóa gia đình;

2.9. Phối hợp phòng Giáo dục Trung học và Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

2.10. Chủ trì, phối hợp với các ngành, bậc học hướng dẫn, theo dõi phong trào  “Xây dựng  trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

2.11. Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện chương trình công tác học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.12. Theo dõi và quản lý học sinh, sinh viên ở An Giang đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (trong và ngoài tỉnh) theo phân cấp quản lý;

2.13. Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra công tác tư vấn nghề nghiệp, dịch vụ việc làm và tâm lý cho học sinh, sinh viên, học bổng học sinh phổ thông;

2.14. Quản lý các mặt hoạt động, dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Ban liên lạc, Liên chi hội sinh viên An Giang đang học ngoài tỉnh;

2.15. Theo dõi, tổng hợp và đề xuất công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

Lượt truy cập
Người dùng online:
Khách: 
Thành viên:  0
Tổng cộng:  

Lượt truy cập:
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180