Phòng Giáo dục Trung học

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

--------oo00oo-------- 

1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên và giáo dục dân tộc.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tham mưu với Giám đốc Sở trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở về giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên và giáo dục dân tộc;

2.2. Phối hợp các phòng chức năng có liên quan tham mưu với Giám đốc Sở trong việc xây dựng kế hoạch phát triển về số lượng và củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục cấp trung học phổ thông;

2.3. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố trong việc quản lý các trường trung học sơ sở; công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở; các cơ sở giáo dục ngoài quốc lập có cấp trung học cơ sở theo điều lệ, quy chế hiện hành;

2.4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở công lập và ngoài công lập theo phân cấp quản lý; chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở cấp trung học;

2.5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học tất cả các môn học thuộc chương trình cấp trung học phổ thông và trung học cơ sở; dạy và học tiếng dân tộc thiểu số; dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường cấp trung học theo chỉ đạo của Bộ; quản lý công tác dạy thêm học thêm trong các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

2.6. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng chuẩn hiệu trưởng trường trung học, chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên và chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục trung học, giáo viên giáo dục thường xuyên theo quy định; xây dựng, triển khai kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc giáo dục trung học và giáo viên giáo dục thường xuyên;

2.7. Chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp trung học;

2.8. Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng bảo quản các thiết bị, phương tiện phục vụ dạy - học và hoạt động thư viện trường học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy cấp trung học phổ thông;

2.9. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra công nhận trường trung học phổ thông, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia theo Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.10. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp trung học phổ thông theo đúng quy chế, quy định của ngành; phối hợp với Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Khảo thí – Kiểm định chất lượng tổ chức các kỳ thi hằng năm ở cấp trung học và kiểm định các trường trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.11. Chủ trì hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên;

2.12. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công tác phổ cập giáo dục cấp trung học cơ sở;

2.13. Trực tiếp quản lý Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo;

2.14. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng xã hội học tập; hướng dẫn tổ chức hoạt động đối với các Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn;

2.15. Làm đầu mối các nội dung hoạt động sau đây:

a) Thẩm định và đề nghị công nhận trường trung học phổ thông, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia;

b) Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh An Giang;

c) Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường THPT chuyên tỉnh An Giang (giai đoạn 2011-2020);

d) Dự án Phát triển giáo dục Trung học phổ thông tỉnh An Giang (giai đoạn 2 2013-2019);

đ) Giáo dục Ngoại ngữ theo Đề án 2020 của Bộ;

e) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục các cấp học;

g) Công tác giáo dục dân tộc.

Lượt truy cập
Người dùng online:
Khách: 
Thành viên:  0
Tổng cộng:  

Lượt truy cập:
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180