Chức năng - nhiệm vụ Văn phòng Sở


VĂN PHÒNG SỞ

--------oo00oo--------


 

1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của cơ quan Sở và toàn ngành, điều phối hoạt động của các tổ chức thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác thống kê, hành chính, quản trị đối với các hoạt động của cơ quan Sở, các hoạt động báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; công tác thi đua, khen thưởng, công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến của toàn ngành; công tác pháp chế.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chuẩn bị nội dung họp giao ban của Ban Giám đốc, Ban Giám đốc mở rộng; làm công tác thư ký cho lãnh đạo Sở, xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của các cuộc họp do Giám đốc, Phó Giám đốc Sở chủ trì;

2.2. Xây dựng kế hoạch và giúp Giám đốc tổ chức tuyên truyền về ngành trên các báo chí trung ương và địa phương; làm đầu mối trong công tác quan hệ với các cơ quan báo chí để thu thập và cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin về các hoạt động của ngành; giúp Giám đốc tổ chức họp báo theo yêu cầu của Sở;

2.3. Tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích và quản lý thống nhất các chỉ số thống kê theo yêu cầu của ngành; là đơn vị đầu mối trong việc cung cấp, công bố, báo cáo số liệu thống kê giáo dục và đào tạo của Sở;

2.4. Xem xét các bản thảo trước khi trình Ban Giám đốc Sở duyệt, ký và ban hành để đảm bảo nội dung và hình thức văn bản đúng với thẩm quyền và thể thức văn bản theo quy định hiện hành;

2.5. Soạn thảo các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ năm học, báo cáo sơ, tổng kết; các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các mặt công tác chung của Sở và được Giám đốc Sở phân công;

2.6. Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong cơ quan Sở. Chủ trì xây dựng danh mục các tài liệu mật của ngành theo quy định của Nhà nước để Giám đốc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Xây dựng và quản lý phòng truyền thống của Sở;

2.7. Thực hiện cải cách hành chính, triển khai cơ chế hành chính "một cửa", ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng;

2.8. Quản lý đất đai, trụ sở làm việc, tài sản vật tư thiết bị, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời thông suốt của cơ quan Sở; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc;

2.9. Thực hiện công tác quản trị, tu bổ, sửa chữa, mua sắm tài sản cơ quan Sở; thực hiện việc in ấn và phân phối công văn, tài liệu đảm bảo yêu cầu; cấp công lệnh cho cán bộ, công chức cơ quan Sở dự họp, học tập, bồi dưỡng và đi công tác đúng đối tượng, phương tiện đi lại và thời gian quy định. Trực điện thoại, Fax, tiếp khách, phục vụ, bảo vệ và điều hành xe cơ quan theo quy định của Giám đốc Sở;

2.10. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng toàn ngành đúng qui định. Chánh Văn phòng làm thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của ngành;

2.11. Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xét duyệt, nghiệm thu, phổ biến, áp dụng các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo trong phạm vi ngành;

2.12. Giúp Giám đốc Sở chuẩn bị các kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật;

2.13. Làm đầu mối các nội dung hoạt động sau đây:

a) Quản lý, lưu trữ số liệu thống kê giáo dục;

b) Báo cáo tình hình thực hiện Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia;

c) Chương trình xây dựng nông thôn mới (những nội dung có liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo);

d) Cải cách hành chính, cơ chế  một cửa ; tiêu chuẩn ISO;

đ) Công tác xã hội hóa giáo dục;

e) Sơ, tổng kết các Nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về giáo dục và đào tạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

f) công tác pháp chế.

 
VĂN BẢN MỚI
1213/SGDĐT-CTTT
18/07/2018

Công văn tham gia triển lãm Tem Bưu chính năm 2018 và Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Tem tỉnh An Giang.

1191 /SGDĐT-CTTT
16/07/2018

Phổ biến quán triệt và tuyên truyền Kế hoạch số 48-KH/TU và Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

107/KH-SGDĐT
02/07/2018

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

1087/SGDĐT-CTTT
28/06/2018

Tham gia cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”.

95/QĐ-BTC
21/06/2018

Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị"

79/KH-HĐPH
04/06/2018

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị" trên địa bàn tỉnh An Giang

96/KHLT-SGDĐT-ĐTN
12/06/2018

Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi các cấp giai đoạn 2018 – 2022

975/SGDĐT-CTTT
08/06/2018

Hướng dẫn bổ sung hoạt động Sinh hoạt hè, Thanh niên tình nguyện năm 2018

933/SGDĐT-CTTT
05/06/2018

Triển khai Tháng hành độngphòng, chống ma túy năm 2018

873 /SGDĐT-CTTT
28/05/2018

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018

Lượt truy cập
Người dùng online:
Khách: 
Thành viên:  0
Tổng cộng:  

Lượt truy cập:
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180