Tin Giáo dục
A- A+
Hội nghị phổ biến, quán triệt kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
08/01/2018 727

Căn cứ Thông báo số 1013/TB-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, ngày 04/01/2018, Sở GDĐT An Giang tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội trường Sở


Tham dự Hội nghị có các đ/c trong Ban Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng các Phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các đ/c Trưởng Phòng GDĐT 11 huyện, thị, thành.  

Hội nghị đã nghe ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GDĐT triển khai các nội dung về xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới bao gồm các thông tin liên quan đến các giai đoạn của chương trình giáo dục phổ thông mới, định hướng của chương trình,việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, lộ trình thay sách giáo khoa mới, việc rà soát tình hình cơ sở vật chất, công tác đào tạo, tập huấn cán bộ, giáo viên, công tác truyền thông, việc xây dựng kế hoạch triển khai, việc tổ chức các kỳ thi, hội thi,…

Sau phần báo cáo của ông Trần Tuấn Khanh, các Phòng chuyên môn đã lần lượt triển khai những nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình sách giáo khoa mới, việc chỉ đạo trong công tác chuyên môn, việc tổ chức các kỳ thi trong năm học, việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng, hoạt động viết sáng kiến, việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4….

Tiếp theo phần triển khai quán triệt của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở, Hội nghị đã tập trung thảo luận liên quan đến các nội dung chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, những thuận lợi, khó khăn tại các đơn vị, địa phương. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thảo luận những nội dung, phương hướng triển khai các công tác nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2017-2018.  

Kết luận Hội nghị Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GDĐT đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện:

I. Tiếp tục triển khai đổi mới nội dung dạy học, hình thức tổ chức dạy học:

1. Từng đơn vị trường học chủ động đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, áp dụng các hình thức tổ chức dạy học mới (theo chủ đề, vận dụng những điểm tích cực của mô hình trường học mới, dạy học tích hợp,…), dạy học vận dụng các phương pháp tích cực ở cấp tiểu học,... có kiểm tra việc thực hiện và báo cáo Sở, tham mưu việc biểu dương, khuyến khích hoặc chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, xử lý những sai phạm trong việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục (lưu ý đẩy mạnh việc vận dụng những thành tố tích cực của mô hình mới phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình).

2. Quan tâm, theo dõi, nghiên cứu chương trình mới (khi Bộ GDĐT công khai lấy ý kiến, 12/01/2018) để góp ý xây dựng, đảm bảo khi ban hành thực hiện phải có sự phù hợp với điều kiện chung và với những đặc trưng cơ bản của địa phương.

3. Các phòng chuyên môn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để triển khai thực hiện kịp thời theo Hướng dẫn của bộ về “tài liệu địa phương”.

4. Phòng Giáo dục tiểu học nghiên cứu tham mưu về các điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày theo lộ trình áp dụng chương trình GDPT mới.

II. Rà soát nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ  cho việc áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới:

1. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định trong việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo “Chuẩn” (chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm, …). Thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

2. Phòng Tổ chức cán bộ, các phòng GDĐT hướng dẫn, tổ chức cho các trường rà soát, xác định nhu cầu giáo viên; có biện pháp giải quyết thừa, thiếu từng cấp học, môn học, tổng hợp về Sở trước khi kết thúc năm học.

3.  Đánh giá, lựa chọn đội ngũ cốt cán và chuẩn bị điều kiện cho giáo viên tham gia tập huấn triển khai chương trình mới.

III. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên:

1. Lựa chọn giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn và tổ chức triển khai đại trà kết quả các lớp tập: có đánh giá chất lượng, theo dõi hiệu quả của việc triển khai thực hiện sau các đợt tập huấn để làm căn cứ lựa chọn đội ngũ chuẩn bị cho việc bồi dưỡng cốt cán trong triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Đảm bảo 100% giáo viên được bồi dưỡng khi phân công dạy chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Đẩy mạnh việc tham gia trường học kết nối (trang truongtructuyen.edu.vn): Phòng Giáo dục trung học- Giáo dục thường xuyên rà soát các đơn vị khối Trung học, phòng Giáo dục tiểu học tổ chức thực hiện việc tạo tài khoản và rà soát các đơn vị ở cấp Tiểu học, đảm bảo 100% giáo viên tham gia và khai thác được các chức năng trên trường học kết nối. Các phòng chuyên môn tham mưu việc tăng cường các hoạt động chuyên môn trên trường học kết nối để cơ sở tham gia.

3. Giao phòng Tổ chức cán bộ phối hợp các phòng chuyên môn xác định nội dung mới, trọng yếu của chương trình giáo dục phổ thông mới để đặt hàng đào tạo bồi dưỡng thêm cho giáo viên trên cơ sở đề xuất từ các đơn vị (bồi dường  thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng CBQL…).

4. Tiếp tục việc đào tạo bồi dưỡng đối với giáo viên ngoại ngữ.

5. Tiếp tục tăng cường Ứng dung công nghệ thông tin trong quản lý, đặc biệt là trong quản lý chuyên môn.

IV. Khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu về cơ sở vật chất đặc biệt chuẩn bị cho việc dạy 2 buổi/ngày đối với cấp Tiểu học:

1. Các phòng GDĐT tổ chức rà soát điều kiện trường, lớp đặc biệt đối với cấp Tiểu học, báo cáo nhu cầu với địa phương đảm bảo việc thực hiện lộ trình chương trình giáo dục phổ thông mới; tham mưu địa phương tăng cường cơ sở vật chất, ưu tiên dạy học 2 buổi/ngày ở cấp Tiểu học. Tổng hợp về tình hình cơ sở vật chất ở địa phương, báo cáo về Sở trước ngày 26/2/2018 (Sở báo cáo Bộ trước 15/3/2018)

2. Giao phòng Công nghệ thông tin và Quản lý Thư viện- thiết bị phối hợp các phòng chức năng thuộc sở đề xuất trang bị thiết bị trường học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới.

3. Giao Văn phòng chuản bị cơ sở vật chất cho các cuộc họp trực tuyến của ngành

V. Công tác truyền thông trong giáo dục:

Xác định công tác truyền thông là nội dung trọng tâm trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Tổ chức xây dựng kế hoạch truyền thông về đổi mới chương trình, giáo dục phổ thông, xây dựng kế hoạch về thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa ở địa phương căn cứ kế hoạch của Bộ, có phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các đơn vị thuộc sở, các phòng GDĐT, có giải pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch.

Các đơn vị trường học chủ động thông tin rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, học sinh; cha mẹ học sinh và người dân trong địa bàn về chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, làm rõ các nội dung về lộ trình, về sách giáo khoa, công tác chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất, về những công tác mà toàn ngành GDĐT đang triển khai nhằm tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ và chung tay giúp sức của cộng đồng.

VI. Về việc kiểm tra đánh giá trong năm học 2017 – 2018; kỳ thi THPT quốc gia 2018 và các cuộc thi, hội thi:

1. Các trường THPT tổ chức tốt hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trong năm học theo:

- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh; nghiêm cấm việc cắt xén chương trình;

- Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017-2018;

- Thực hiện kế hoạch giáo dục và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018;

- Thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Sở GDĐT; Chuyển đổi cách thức kiểm tra đánh giá theo hướng đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh.

- Thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo đúng quy định của Bộ GDĐT;

- Thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

2. Về kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

- Kỳ thi THPT quốc gia 2018 không thay đổi về hình thức tổ chức thi so với năm 2017, chỉ thay đổi trong nội dung chương trình các môn thi.

- Các trường THPT, TTGDTX thực hiện nội dung ôn tập Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 bao gồm nội dung chương trình giáo dục lớp 11 và lớp 12 THPT, trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12. Chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ.

- Giao phòng chuyên môn Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm 2018 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh.

- Trung tâm GDTX tổ chức tiếp nhận và ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập phù hợp với điều kiện thực tế.

3. Về các cuộc thi, hội thi

Thực hiện theo công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018  trên cơ sở rà soát, đánh giá nội dung, hình thức và tác động của các cuộc thi được tổ chức trong thời gian qua.

VII. Về công tác tuyển sinh đầu cấp THPT:

1. Các phòng chuyên môn, các phòng GDĐT nghiên cứu định hướng kiểm tra đầu cấp THCS đối với những trường có điều kiện, tỉ lệ đăng ký cao. 

2. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đối với tất cả các trường THPT công lập, thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 03/6/2018). Các nội dung cụ thể thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh.

VIII. Về quản lý dạy thêm học thêm:

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quản lý nghiêm việc tổ chức dạy thêm học thêm theo đúng các quy định tại thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT, Quyết định 04/2013/QĐ-UBND, Quyết định 08/2014/QĐ-UBND và Quyết định 43/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang, sinh hoạt giáo viên trong việc.

Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm sinh hoạt tư tưởng giáo viên thực hiện tốt các quy định về dạy thêm, học thêm.

IX. Một số vấn đề khác:

- Các đơn vị khẩn trương rà soát tình hình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình, chủ động đảm bảo các điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

-  Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm đến việc bảo quản cơ sở vật chất, tài sản của đơn vị, tránh tình trạng mất mác tài sản nhất là vào thời điểm cuối năm.

- Tăng cường công tác phối hợp với địa phương, tham mưu việc ký kết liên tịch hàng năm.

- Thực hiện việc thông tin, báo cáo những nội dung đột xuất tại cơ sở kịp thời.

- Thực hiện việc tổ chức các khoản thu đầu năm đúng quy định, công khai minh bạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên./.

Ngô Thị Kim Phụng Theo Văn phòng Sở GDĐT


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

VĂN BẢN MỚI
199 /KH-SGDĐT
27/11/2018

Kế hoạch “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2027” của ngành giáo dục và đào tạo

141 /KH-SGDĐT
31/08/2018

Kế hoạch triển khai Hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019.

2202 /SGDĐT-CTTT
29/11/2018

Triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người

40/HD-SGDĐT
12/11/2018

Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

2047 /SGDĐT-CTTT
08/11/2018

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019

2029 /SGDĐT-CTTT
05/11/2018

Triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trong cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2018

1926 /SGDĐT-CTTT
23/10/2018

Tổ chức tập thể dục buổi sáng,thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học

35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180