VĂN BẢN MỚI
146/KH-SGDĐT
20/10/2016

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020 của ngành giáo dục và đào tạo

143/KH-SGDĐT
18/10/2016

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

2012/SGDĐT-CTTT
18/10/2016

Về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn thanh niên các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X

138 /KH-SGDĐT
10/10/2016

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm năm học 2016-2017

41/HD-SGDĐT
06/10/2016

Hướng dẫn Thực hiện đổi mới hình thức tổ chức Lễ Tri ân và Trưởng thành, Lễ Ra trường

40/HD-SGDĐT
04/10/2016

Hướng dẫn "Hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang". Năm học 2016 – 2017

39 /HD-SGDĐT
03/10/2016

Hướng dẫn tổ chức Hội thi sáng tạo - tự làm thiết bị dạy học và thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016 - 2017

1837/SGDĐT-CNTT&QLTVTB
30/09/2016

Hướng dẫn bổ sung thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017

1348/QĐ-SGDĐT
27/09/2016

Ban hành điều lệ Hội thi Ca Múa Nhạc ngành GDDĐ tỉnh An Giang

101/KH - SGDĐT
05/09/2016

Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non năm học 2016-2017

2963/QĐ-BGDĐT
24/08/2016

Chuyển nhiệm vụ từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

08/2016/TT-BGDĐT
28/03/2016

Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

07/2016/TT-BGDĐT
22/03/2016

Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

140/QĐ-SGDĐT
08/03/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT An Giang (phần 1)

140/QĐ-SGDĐT(2)
08/03/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT An Giang (phần 2)

05/2016/QĐ-UBND
18/01/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang