64x64

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019 (Chỉ thị số 2195/CT-UBND)

17/09/2018
64x64

Thông báo kết quả sinh viên Đại học ngoài tỉnh nộp đơn xin cấp học bổng xổ số kiến thiết An Giang năm học 2018 - 2019

Hội khuyến học tỉnh An Giang thông báo kết quả sinh viên đại học ngoài tỉnh nộp đơn xin cấp học bổng xổ số kiến thiết An Giang năm học 2018 - 2019

13/09/2018
64x64

Phương án tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2019 - 2020

Căn cứ Công văn số 4152/VPUBND-KGVX ngày 16/8/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 6 ...

10/09/2018
64x64

LĐLĐ huyện Phú Tân triển khai nhiệm vụ công đoàn trường học năm học 2018-2019

Sáng ngày 07/9/2018, Liên đoàn lao động huyện Phú Tân tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn trường học năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm ...

10/09/2018
64x64

Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận giáo viên vào Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018-2019 (đợt 2)

Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận giáo viên vào Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018-2019 (đợt 2)

08/09/2018
100%x180100%x180
100%x180100%x180
100%x180100%x180
 
VĂN BẢN MỚI
35/HD-SGDĐT
20/09/2018

Hướng dẫn hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang năm học 2018 – 2019

1627/SGDĐT- CTTT
18/09/2018

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4/10) và công tác cứu nạn, cứu hộ

1386 /QĐ-SGDĐT
18/09/2018

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1626 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, tư tưởng, và hoạt động ngoại khóa trong trường học

1625 /SGDĐT-CTTT
18/09/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

152/KH-SGDĐT
11/09/2018

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

1573 /SGDĐT-CTTT
11/09/2018

Công văn tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018

1530 /SGDĐT-CTTT
05/09/2018

Chấn chỉnh việc tổ chức Lễ Chào cờ Tổ quốc, an ninh trật tự trường học và xây dựng môi trường văn hóa trong học đường.

134/KH –SGDĐT
29/08/2018

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018

23/HD-SGDĐT
23/08/2018

Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019

 
100%x180100%x180
 
Bình chọn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180