Phòng QL thư viện - Thiết bị dạy học và CNTT

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ  THƯ VIỆN - THIẾT BỊ

--------oo00oo-------- 

1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo; chuyên sâu về thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; thư viện trường học.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tham mưu với Giám đốc Sở trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở về ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thư viện trường học, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em trong ngành giáo dục và đào tạo;

2.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị, cơ sở giáo dục và đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành, quản lý trường học. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử của Sở; xây dựng hệ thống thông tin, liên lạc, kết nối mạng giáo dục được phân công đảm trách;

2.3. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động thư viện, thiết bị dạy học, thiết bị công nghệ thông tin và đồ chơi trẻ em đã được ban hành;

2.4. Tổng hợp kế hoạch mua sắm, trang bị thiết bị dạy-học, đồ chơi trẻ em, thiết bị công nghệ thông tin, sách, các phần mềm cho các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo trên cơ sở đề xuất các phòng chuyên môn, trình Giám đốc Sở phê duyệt;

 2.5. Phối hợp với các phòng chuyên môn kiểm tra, đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn phòng học bộ môn, thư viện, thiết bị, đồ chơi trẻ em đảm bảo phù hợp với yêu cầu giáo dục và tâm sinh lý lứa tuổi trẻ em;

2.6. Hướng dẫn sử dụng, khai thác các phần mềm phục vụ quản lý, giảng dạy và hướng dẫn bảo trì, bảo quản, khai thác sử dụng thiết bị dạy học, thiết bị công nghệ thông tin tại các trường, cơ sở giáo dục;

2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tổ chức thẩm định và đề nghị Giám đốc Sở công nhận thư viện trường học, phòng học bộ môn đạt chuẩn;

2.8. Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn, tổ chức thi cán bộ thư viện giỏi các trường, cơ sở giáo dục theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.9. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn Sở có liên quan việc xây dựng các yêu cầu kỹ thuật cho các gói thầu và hồ sơ mời thầu liên quan đến thiết bị trường học, thiết bị công nghệ thông tin và đồ chơi trẻ em;

2.10. Làm đầu mối các nội dung hoạt động sau đây:

a) Công nhận thư viện, phòng học bộ môn đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Tổng hợp kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sách do các phòng chuyên môn đề xuất, trình Ban Giám đốc phê duyệt;

c) Duy trì hoạt động Website của ngành; duy trì hệ thống mạng tại cơ quan Sở và hệ thống thư điện tử của ngành.

VĂN BẢN MỚI
146/KH-SGDĐT
20/10/2016

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020 của ngành giáo dục và đào tạo

143/KH-SGDĐT
18/10/2016

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

2012/SGDĐT-CTTT
18/10/2016

Về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn thanh niên các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X

138 /KH-SGDĐT
10/10/2016

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm năm học 2016-2017

41/HD-SGDĐT
06/10/2016

Hướng dẫn Thực hiện đổi mới hình thức tổ chức Lễ Tri ân và Trưởng thành, Lễ Ra trường

40/HD-SGDĐT
04/10/2016

Hướng dẫn "Hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang". Năm học 2016 – 2017

39 /HD-SGDĐT
03/10/2016

Hướng dẫn tổ chức Hội thi sáng tạo - tự làm thiết bị dạy học và thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016 - 2017

1837/SGDĐT-CNTT&QLTVTB
30/09/2016

Hướng dẫn bổ sung thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017

1348/QĐ-SGDĐT
27/09/2016

Ban hành điều lệ Hội thi Ca Múa Nhạc ngành GDDĐ tỉnh An Giang

101/KH - SGDĐT
05/09/2016

Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non năm học 2016-2017

2963/QĐ-BGDĐT
24/08/2016

Chuyển nhiệm vụ từ Vụ Tổ chức cán bộ sang Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

08/2016/TT-BGDĐT
28/03/2016

Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

07/2016/TT-BGDĐT
22/03/2016

Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

140/QĐ-SGDĐT
08/03/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT An Giang (phần 1)

140/QĐ-SGDĐT(2)
08/03/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở GDĐT An Giang (phần 2)

05/2016/QĐ-UBND
18/01/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

Lượt truy cập
Người dùng online:
Khách: 630

Lượt truy cập: