Thứ năm, 06/05/2021 - 19:03|
 • Trần Thị Ngọc Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   02963.981268
  • Email:
   ttndiem@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Sở GDĐT.

   - Trực tiếp, chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch- tài chính, công tác pháp chế.

   - Phụ trách phòng Tổ chức cán bộ; phòng Kế hoạch- Tài chính.

   - Phụ trách địa bàn: TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu.

   - Phối hợp với đoàn thể, hội: Công đoàn ngành GDĐT

 • Trần Tuấn Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   02963.859604
  • Email:
   ttkhanh@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Giáo dục trung học; Phổ cập giáo dục THCS; Giáo dục dân tộc; Khảo thí và Kiểm định chất lượng; Tổng hợp; Thống kê; Thi đua khen thưởng; Cải cách hành chính.

   - Phụ trách các phòng: Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp và Khảo thí, Kiểm định chất lượng, Văn phòng.

   - Phụ trách địa bàn: TP. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

 • Võ Bình Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   02963.856617
  • Email:
   vbthu@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Giáo dục mầm non; Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi; Chính trị, tư tưởng; Học sinh- sinh viên; Công trình xây dựng do Sở GDĐT làm chủ đầu tư.

   - Phụ trách các phòng: Giáo dục mầm non; Chính trị, tư tưởng.

   - Phụ trách địa bàn: Huyện Chợ Mới, huyện An Phú, huyện Phú Tân.

   - Phối hợp với đoàn thể, hội: Hội Cựu giáo chức.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

 • Lý Thanh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   02963.859603
  • Email:
   lttu@angiang.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Giáo dục tiểu học; thanh tra; giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên;  ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý khai thác, bảo quản thiết bị và thư viện trường học; chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

   - Phụ trách các phòng: Giáo dục tiểu học, Thanh tra Sở, Công nghệ thông tin và quản lý Thư viện- thiết bị.

   - Phụ trách địa bàn: huyện Châu Phú, huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành.

   - Phụ trách công tác phối hợp với Hội Khuyến học.

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

Thống kê
Hôm nay : 1.321
Năm 2021 : 186.055