Thứ bảy, 16/10/2021 - 06:42|
5
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
5
Môn : Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Khối : Khối 6
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

HĐTN 6_THCS ĐOÀN BẢO ĐỨC_Thang 9

2
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
2
Môn : Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Khối : Khối 9
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
3
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
3
Môn : Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Khối : Khối 10
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

HN 10_NCT_chủ-đề-EM-THÍCH-NGHỀ-GÌ

2
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
2
Môn : Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
Khối : Khối 11
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

HN11- CD 1- GTVT và Địa chất

2
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
2
Môn : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối : Khối 9
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
3
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
3
Môn : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối : Khối 10
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang

NGLL 10_CVA_Tháng 9

3
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
3
Môn : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối : Khối 11
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
4
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
4
Môn : Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Khối : Khối 12
Giáo viên : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Trường : Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang